stefan.rimm.se - Stefan Rimm

Stefan Rimm, fil. dr, universitetslektor i retorik.

~

Jag undervisar i retorik vid Södertörns högskola och forskar om retorik och utbildningshistoria.

Jag disputerade 2011 på den utbildningshistoriska och retorikhistoriska avhandlingen Vältalighet och mannafostran. Retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724–1807. Avhandlingen kartlägger utbildningens innehåll och praktiker – från teoretiska läroböcker och klassiska texter till skriftliga och muntliga övningar – och diskuterar hur retorikutbildningen inte bara syftade till kunskap och färdigheter utan också till moral och karaktär.

~

Sedan 2014 bedriver jag två forskningsprojekt, finansierade av Vetenskapsrådet:

Luntor och lexika. Läromedel mellan handskrift och tryck 1649–1820. Projektet undersöker kopplingarna mellan läromedlens förutsättningar, form och innehåll i ett historiskt förändringsskede: ett möte mellan å ena sidan skolans arv av muntlig tradering och manuell textreproduktion, å andra sidan en skriftspråklighet som allt mer påverkades av trycket.

Formulering och formering. Identitetskonfiguration i skolors retoriska praktiker ca 1800–1850. Projektet studerar hur retoriska praktiker (till exempel vid skolavslutningar) i olika bidragit till att skapa skilda identitetsideal hos olika skolor och elevgrupper.

~

Min undervisning bedriver jag på alla nivåer inom grundutbildningen: såväl historiska och teoretiska kurser som muntliga och skriftliga övningar och uppsatshandledning.

© Stefan Rimm 2018